İADE ŞARTLARI

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

a) ‘siteadınız.com’ internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ‘Adresiniz’ adresinde mukim ‘Firma Ünvanınız’ (Bundan böyle ‘siteadınız.com’ olarak anılacaktır.)

b) ‘siteadınız.com’ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”);

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu tarafların sahip olduğu internet sitesi ‘siteadınız.com’ den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK ve YÜRÜRLÜKLERİ

3.1. Üye,’siteadınız.com’ internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, kendisinin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, ‘siteadınız.com’ tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ‘siteadınız.com’’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye,’siteadınız.com’ internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye,’siteadınız.com’ internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. ‘siteadınız.com’ internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ‘siteadınız.com’ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ayrıca üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Kullanıcı, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,’siteadınız.com’ internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ‘siteadınız.com’ ‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ‘siteadınız.com’ ‘un bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ‘siteadınız.com’ üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. ‘siteadınız.com’ her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin; üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ‘siteadınız.com’ hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. ‘siteadınız.com’ internet sitesi yazılım ve tasarımı ‘firma ünvanı’ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktişap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.’firma ünvanı ‘tarafından ‘siteadınız.com’ internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internetservis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. ‘siteadınız.com’, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) kullanıcı ve ‘siteadınız.com’ web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. ‘siteadınız.com’ web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ‘siteadınız.com’’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. ‘siteadınız.com’, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ‘siteadınız.com’ web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. ‘siteadınız.com’ , üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, kullanıcıya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMKmadde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. ‘siteadınız.com’ , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme üyenin, üyeliğini iptal etmesi veya ‘siteadınız.com’ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Aksi taktirdeüyenin, üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin, üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İHTİLAFLARIN HALİ

İş bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.